Werkdruk aanpak of plezieriger werken mogelijk maken?

Werk- en interactieprocessen duurzaam organiseren

Organisaties zien wij als een sociale wereld waarin mensen met elkaar praten, werken, experimenteren en op die manier betekenis geven aan een werkelijkheid die zij samen creëren. Dit perspectief maakt dat wij zijn gaan onderzoeken wat nodig is, en nu vaak ontbreekt, om werk- en interactieprocessen duurzaam te organiseren. Zo zijn we onder meer uitgekomen op de behoefte aan het opstellen van een sociaal contract, als aanvulling op het huidige arbeidscontract. Dit schept heldere wederzijdse verwachtingen en verkleinen we de kans op uitval en verminderde inzetbaarheid.

Duurzame inzetbaarheid als Service boek

Boek: Inzetbaarheid als Service

In dit boek lees je over een bijzondere methode voor duurzame inzetbaarheid van werknemers doordat we het Eigendom over duurzame inzetbaarheid aan hen terug geven. Het gaat over de manier waarop werknemers in hun arbeidzame leven slimmer en effectiever met het Eigenaarschap van hun eigen productiemiddelen omgaan waardoor zij Eigenwijsheid kunnen ontwikkelen die hen in staat stelt een levenlang inzetbaar te zijn voor werk.

Vanuit de circulaire economie gedachte zien we de werknemer voortaan als leverancier van zijn inzetbare kwaliteiten die hij beschikbaar stelt aan een werkgever die deze als gebruiker tijdelijk in bruikleen krijgt. Hoe pakken ze dat samen op? Onder andere door aan een sociaal contract te werken, gaan zij samen vastleggen hoe zij waarde gaan toekennen aan een nieuwe arbeidsverhouding waarin de werknemer zelf de regie neemt over zijn “leveringsverplichting”. Met behulp van de C6 methode leren werknemers eerst zelf na te denken over hun leveringsprobleem, waarna zij samen met de leidinggevende in gesprek gaan over hun resterende klantwaarde.

Ontwikkelen en onderhouden van het eigenaarschap

Daarbij stellen we expliciet vast dat het eigendom van inzetbare mogelijkheden (kennis, talent, vaardigheden, etc.) voorbehouden is aan de werknemer en per definitie niet overdraagbaar aan de werkgever. Met dit fundament gaan we werken aan het ontwikkelen en onderhouden van het eigenaarschap door de werknemer. In deze nieuwe arbeidsverhouding neemt de werknemer zelf de regie terug en nodigen we hem uit om ‘zijn regisseursstoel zelf in elkaar te zetten en passend te laten blijven’.

Plan van aanpak door de C6 methode

Hoe bereikt u dit? Niet door bestaande procedures verder aan te scherpen denken wij, maar door uw regisseurs nadrukkelijk opdracht te geven zelf na te denken hoe zij komen tot een plan van aanpak. Om u daarbij te helpen, hebben wij de C6 methode ontwikkeld.

Met het C6 denken laat u uw werknemer die nu of later verminderd inzetbaar is, vanuit klantwaarde aan de slag gaan om de ontstane situatie te analyseren, oplossingen te bedenken en deze te bespreken met zijn leidinggevende. Vanaf de datum indiensttreding maken we met hedendaagse kengetallen zichtbaar hoe de ‘waarde-ontwikkeling’ zich ontwikkelt. En dat zelfregie door werknemers een normaal onderdeel is van het dagelijks werkproces; iets wordt geleverd ten behoeve van een klant die daarvoor bereid is te betalen. Een werknemer is immers niet het eigendom van een werkgever.

We beschouwen de werknemer namelijk als leverancier van inzetbaarheid, waardoor  de werkgever nu gebruiker wordt van die inzetbaarheid. Vanuit goed werkgeverschap gaat u werken aan de randvoorwaarden om uw leveranciers optimaal inzetbaar te laten zijn én te houden.

Stap voor stap vanuit een hernieuwde contractering

Graag gaan we met u aan de slag om uw werknemers, stap voor stap vanuit een hernieuwde contractering, het eigendom over hun inzetbare mogelijkheden terug te geven en hen te activeren tot de regie over hun eigen arbeidzame leven. U kunt meer dan u denkt!

Duurzame inzetbaarheid voor zowel werkgever als werknemer

Management van strategische inzetbaarheid van werknemers

Duurzame inzetbaarheid is een onderwerp dat zich leent om vanuit zowel werkgeversperspectief als werknemersperspectief te benaderen. Daarbij heeft het betrekking op het hele HR proces van instroom −

doorstroom − uitstroom. Het begint bij de datum indiensttreding en gaat door tot aan het moment dat een medewerker het arbeidsproces verlaat. Ook belangrijk is gebruik te maken van statistische gegevens om aan te tonen dat investeren in uitzetbaarheid en inzetbaarheid noodzakelijk en productief is. Samen met Peter Dona en Herman Evers hebben wij een model ‘Samenhang duurzame inzetbaarheid’ ontwikkeld waarbij een Duurzame-InzetbaarheidsScoreCard (DISC) de inzetbaarheid meetbaar maakt. Want meten is weten en gissen is missen.

Meer informatie? Gaston Dollevoet, gaston.dollevoet@dexisarbeid.nl of 06-53533187.

Dexis – Duur(zaam) inzetbaar from Tripple3Film on Vimeo.